Trabekuloplastyka laserowa

Trabekuloplastyka jest to zabieg wykonywany najczęściej u pacjentów z jaskrą, u których nie udaje się uzyskać obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego pomimo stosowania właściwego leczenia farmakologicznego. Innym wskazaniem do tego zabiegu jest brak możliwości – z różnych powodów – wykonania operacji przeciwjaskrowej.

Ostatecznym celem trabekuloplastyki jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do poziomu bezpiecznego dla pacjenta. Należy pamiętać, że zabieg ten nie zastępuje leczenia farmakologicznego, może być natomiast dodatkowym leczeniem wspomagającym farmakologię.

Należy jednak wspomnieć, że zwłaszcza w ostatnim czasie celowość wykonywania tego zabiegu jest coraz częściej dyskutowana. Coraz liczniejsze są głosy, że zabieg ten pogarsza rokowania późniejszych przeciwjaskrowych filtracyjnych zabiegów operacyjnych. W oczach poddanych wcześniej trabekuloplastyce laserowej obserwuje się większą skłonność do zarastania przetoki filtracyjnej. Wobec rozwoju technik operacyjnych w ostatnich latach trabekuloplastykę wykonuje się coraz rzadziej, częściej natomiast kieruje się pacjentów wprost na operację.

Przebieg

Trabekuloplastyka wykonywana jest w trybie ambulatoryjnym. Przed zabiegiem lekarz znieczula powierzchnię oka kroplami, a następnie zakłada na oko specjalną soczewkę nagałkową, powiększającą laserowany obszar. W trakcie zabiegu przy pomocy wiązki światła laserowego, argonowego lub diodowego, przypalającego tkankę beleczkowania w kącie przesączania poszerza drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, czego efektem jest obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Po zabiegu podaje się pacjentowi leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe: krople i leki doustne oraz kontroluje poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ możliwy jest jego przejściowy wzrost. Szczególnie wnikliwie powinni być po zabiegu monitorowani pacjenci z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym, pacjenci z zaawansowanym uszkodzeniem jaskrowym nerwu wzrokowego i dużymi ubytkami w polu widzenia, pacjenci jednooczni, pacjenci z zespołem rzekomego złuszczania torebki soczewki oraz pacjenci, u których zabieg ten był powtarzany.

Możliwe powikłania i przeciwwskazania

Do najważniejszych, znanych od dawna, powikłań związanych z trabekuloplastyką należą powstanie zrostów przednich i zwężanie się kąta przesączania. Do możliwych powikłań należy również ewentualny duży wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, który może być niebezpieczny w oczach z zaawansowanymi zmianami w polu widzenia. Niekiedy zdarza się krwawienie do komory przedniej oka w trakcie zabiegu, ale powikłanie to zwykle jest przejściowe i nie jest groźne. Czasami występuje przejściowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej, ma ono zwykle łagodny przebieg i także zwykle nie jest groźne.

Liczne badania kliniczne wykonane na dużych grupach chorych wykazały, że efekt zabiegu trabekuloplastyki laserowej zanika z biegiem czasu i obserwuje się ponowne narastanie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nie należy też wykonywać zabiegu w jaskrze bardzo zaawansowanej, kiedy istnieje niewielka szansa na zatrzymanie postępu choroby przy pomocy zabiegu laserowego.

Barbara Polaczek-Krupa